Материали, изграждащи строителната конструкция:
вътрешна мазилка – d 1= 0.02m; λ1= 0.800 W/(m.K)
тухлена стена - d 2= 0.25m; λ2= 0.450W/(m.K)
топлоизолация - d 3= m λ3= W/(m.K)
външна мазилка - d 4= 0.015m λ4= 1.350 W/(m.K)

- Пресмятаме термичното съпротивление на отделните слоеве.
R1 = D1 / λ1 = 0.02/0.800= 0.025 m2K /W
R2 = D2 / λ2 = 0.25/0.450= 0.556 m2K/ W
R3 = D3 / λ3 = /= m2K /W
R4 = D4 / λ4 = 0.015/1.350= 0.011 m2K /W

- Пресмятаме сумата на термичното съпротивление
∑ R = R1 + R2 + R3+R4= 0.025 + 0.556 + + 0.011= m2K /W
∑ R= m2K/W
R т = Rsi + R + Rse; R si = 0.04 m2K/W ; R se= 0.13 m2K/ W
R т = 0.13 + + 0.04= m2K /W

- Определяне на коефициента на топлопреминаване R т = 2.262 W/m2K U=1/ R т = 1/ = W/m2K